Privacyverklaring Droomidee

Droomidee respecteert en hanteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers en klanten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, welke nodig zijn om zich te registreren voor de door Droomidee verleende dienst. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij om deze reden een privacybeleid geïmplementeerd en geformuleerd met betrekking tot de verwerking van eerder genoemde gegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Voor aanvullende informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht bij de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Tot het moment dat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, worden er geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon en/of tablet. Wanneer u uw bezoek voortzet op onze website gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. 

De privacyverklaring zoals deze op de website te lezen is, is de enige privacyverklaring die van toepassing is op het moment dat u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna: “De website”): Droomidee.com en Droomidee.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna: “De beheerder”): TripleTribe bv h.o.d.n. Droomidee.nl, gevestigd te Hoogstraat 5, 5462 CW te Veghel, onder KvK-nummer: 72290471

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Het is hierbij nadrukkelijk niet toegestaan de informatie op de website op enigerwijs te verstrekken. 

Artikel 3 – De content van de website 

Alle videobeelden, merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, geluiden, alsook technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik, of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, zie artikel 1 lid 2 van deze verklaring, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk van bovenstaande kan dit niet gezien worden als een stilzwijgende toestemming, dan wel het afzien van enige rechtsgevolgen. 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd met het internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf ten alle tijden alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via het internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van de gegevens

Uw gegevens worden verzameld naar aanleiding van een bezoek aan de website of een inschrijving door middel van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden verzameld door Droomidee. 

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd de natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identiteitsnummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en/of inschrijvingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hallo@Droomidee.com

Artikel 8 – Verwerking persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal het verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: hallo@Droomidee.com
 • Een andere mogelijkheid om van de commerciële aanbiedingen af te zien, is door middel van een unsubscribe mogelijkheid in de betreffende mail
 • Indien u tijdens uw bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken
 • Wij gebruiken de volgende soort cookies:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
  • Geanonimiseerde analytische cookies; om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link van de autoriteit persoonsgegevens te volgen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies?qa=cookies

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Reproductie van deze beelden is ten strengste verboden, waarbij expliciet naar artikel 3 van deze privacyverklaring verwezen wordt.

Artikel 13 – Events

Foto’s mogen gemaakt worden met als grondslag het vastleggen van het evenement. Door het terrein van het event te betreden geeft u toestemming voor het maken en het gebruik van foto’s. Mocht u niet willen dat u op de foto gezet wordt, geef dit dan expliciet aan bij de toegang en zorg dat dit kenbaar is ten tijde van het event. Verder zullen er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden en worden de hoeveelheid persoonsgegevens in foto’s zo veel mogelijk beperkt.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring met bijbehorende voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 15 – Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Droomidee

Tel: +31 (0) 413 – 418 903

Mail: hallo@droomidee.nl

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 september 2023 tot nader order.